Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van Cato 's droom met afnemers van deze producten en diensten dan wel diegene die een overeenkomst met Cato 's droom  is aangegaan.
1.2 Door een bestelling te doen via de website, e-mail, tijdens een tentoonstelling of op enige andere wijze ga je een overeenkomst aan met Cato 's droom en geef je te kennen dat je akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.
1.3 Cato's droom is gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen.
1.4 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt.
1.5 Alle toegestuurde foto’s worden eigendom van Cato 's droom. Cato 's droom heeft het recht deze foto’s te gebruiken op de website.
Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering
2.1 Bestellingen worden de Cato 's droom site geplaatst.En u krijgt een mail ter bevestiging dat de bestelling is binnen gekomen. Wanneer er onduidelijkheden zijn zal u benadert worden door een medewerker van Cato 's droom
2.2 Cato 's droom hanteert geen minimum bestelbedrag.
2.3 Cato 's droom is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door jou bestelde producten door de vervoerder.
2.4 Cato 's droom is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging tijdens de verzending.
Artikel 3 - Betaling
3.1 Je maakt het totaalbedrag van je bestelling over op het bankrekeningnummer van J.W.J van der Kruijt-Vermaat  onder vermelding van het factuurnummer dat je ontvangt in de bevestigings-mail. Het rekeningnummer van J.W.J van der Kruijt- Vermaat te Lelystad is 5181198  (ING).
3.2 Je dient het bedrag binnen 10 werkdagen vanaf het moment dat je de bestelling hebt geplaatst te voldoen. Indien je hieraan niet voldoet, ontvang je een herinnerings-mail van Cato 's droom.
3.3 Indien je niet (tijdig) betaalt, behoudt Cato 's droom zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met je.
Artikel 4 - Garantie
4.1 Cato 's droom garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties. De artikelen dienen vrij te zijn van verborgen materiaal- en/of fabrieksfouten.
4.2 Indien blijkt dat de artikelen niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, of fabricagefouten bevat dien je direct na ontvangst ons daarover per e-mail in te lichten.
4.3 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Cato 's droom, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel te hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
4.4 Cato 's droom biedt geen garantie op speelgoed.
Artikel 5- Aansprakelijkheid
5.1 De aansprakelijkheid van Cato 's droom met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.
5.2 Cato 's droom kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van de hond ten gevolge van het gebruik van artikelen indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik.
5.3 Cato 's droom is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
5.4 Cato's droom  is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare mogelijke slechte kwaliteit van de producten.
5.5 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Cato 's droom beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.
Artikel 6 - Prijzen
6.1 Cato 's droom is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen.
6.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Cato 's droom bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
6.3 Alle prijzen van artikelen zijn inclusief 21% btw. Alle prijzen zijn exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.
6.4 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 7 - Communicatie
Cato 's droom is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Cato 's droom, dan wel tussen Cato 's droom en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen jou en Cato 's droom.
Artikel 8 - Privacyverklaring
Cato 's droom zal de door jou verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van je bestelling.
Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij je naam en afleveradres en telefoonnummer nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.
Artikel 9 – Intellectueel eigendom
9.1 De (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto 's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Cato 's droom, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Cato 's droom niet gelieerd is.
9.2 Je mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardkopie.
Artikel 10 – Verwijzingen
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Cato 's droom heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, worden geschillen voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
11.3 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.